Quy trình thực hiện Lập trình phần mềm theo yêu cầu tại AZ Việt

Bước 1: Khảo sát yêu cầu và hiện trạng CNTT đơn vị:

–   Khảo chi tiết từng yêu cầu nghiệp vụ cần quản lý của đơn vị

–   Thu thập tất cả các mẫu biểu báo cáo và chứng từ cần thiết kế theo yêu cầu.

–   Khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT của đơn vị để đưa ra hướng tư vấn ứng dụng phù hợp nhất.

–   Sẵn sàng tham gia tư vấn cho đơn vị đầu tư các cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng mạng để đơn vị có thể khai thác và vận hành tốt nhất, có hiệu quả nhất hệ thống phần mềm đã được trang bị.

Bước 2: Phân tích bài toán & lập kế hoạch triển khai:

–   Tổng hợp chi tiết từng yêu cầu nghiệp vụ của đơn vị để lập nên bộ tài liệu phân tích hệ thống

–   Thống nhất với đơn vị về bộ tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng để tiến hành lập trình xây dựng hoặc hiệu chỉnh hệ thống theo yêu cầu quản lý.

–   AZ Việt và Khách hàng cùng cử nhân sự đại diện để phụ trách xuyên suốt trong quá trình triển khai hệ thống. Đại diện của hai bên sẽ lên kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn triển khai hệ thống cho đến khi nghiệm thu toàn bộ chương trình.

Bước 3: Phân tích, thiết kế và lập trình xây dựng hệ thống:

–   Dựa trên hồ sơ yêu cầu của đơn vị, bộ phận phân tích của AZ Việt sẽ tiến hành phân tích thiết kế chi tiết yêu cầu người sử dụng rồi chuyển sang cho bộ phận lập trình (coding) tiến hành xây dựng hệ thống theo tài liệu phân tích này.

–   Tài liệu phân tích thiết kế sẽ được chuyển giao cho đơn vị làm cơ sở đối chiếu trong quá trình khai thác vận hành, kiểm tra hệ thống của người dùng.

–   Công việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống được thực hiện bởi AZ Việt.

Bước 4: Cài đặt và chạy thử nghiệm hệ thống bằng số liệu thực:

–   Sau khi hệ thống đã được hiệu chỉnh hoàn thiện, AZ Việt sẽ phối hợp với đại diện của đơn vị để tiến hành cài đặt hệ thống trực tiếp lên máy tính của đơn vị để tiến hàng chạy thử nghiệm hệ thống.

–   Công việc của hai bên trong quá trình chạy thử nghiệm:

•  AZ Việt : chuyển đổi dữ liệu và hướng dẫn cho người dùng của đơn vị khai thác vận hành thử nghiệm.

•  Đơn vị : Chuẩn bị bộ số liệu mẫu và bố trí nhân sự nhập liệu để kiểm tra tính đúng đắn và đầy đủ của hệ thống

–   Trong thời gian thử nghiệm, nếu có phát sinh yêu cầu hai bên sẽ tiến hành phân tích và AZ Việt có trách nhiệm cập nhật vào hệ thống các yêu cầu còn thiếu sót hoặc chưa hoàn thiện.

Bước 5: Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khai thác vận hàng và chuyển giao:

–   Sau khi hệ thống đã được thử nghiệm hoàn thành, hai bên sẽ bố trí nhân sự cho việc khai thác vận hành chính thức hệ thống thông qua sự hướng dẫn và đào tạo của nhân viên triển khai của AZ Việt.

–  AZ Việt có trách nhiệm cử cán bộ có đủ năng lực để phối hợp và hướng dẫn cho người sử dụng của đơn vị có thể khai thác và vận hành một cách thành thạo hệ thống.

–   Sau thời gian khai thác và vận hành hệ thống, hai bên sẽ có buổi họp tổng kết, đánh giá lại hệ thống lần cuối để đi đến nghiệm thu và chuyển giao hoàn toàn hệ thống cho đơn vị.

Bước 6: Tư vấn nâng cấp, mở rộng, phát triển hệ thống trong tương lai:

–  AZ Việt luôn có bộ phận hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng và tư vấn khi đơn vị có yêu cầu nâng cấp hoặc AZ Việt sẽ phân tích hệ thống và nhu cầu hoạt động thực tế của đơn vị để đưa ra những đề xuất cải tiến cho hệ thống tốt hơn.

–   Việc tư vấn nâng cấp, mở rộng hệ thống luôn được thực hiện bởi các chuyên gia, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm của AZ Việt đảm nhiệm.