Triển khai và đào tạo chuyển giao

Triển khai và đào tạo chuyển giao tại AZ Việt

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần...