Triển khai và đào tạo chuyển giao

Triển khai và đào tạo chuyển giao tại AZ Việt

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ (Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11...

Đọc tiếp